Zákazník je oprávnený reklamovať dodaný tovar v lehote 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia zákazníkom na adrese uvedenej v kontaktoch (na rovnakú adresu je zákazník oprávnený zasielať aj prípadné sťažnosti). Počas tejto doby FUN-SHOP- kamenný obchod, spoločnosť Euro Play&Invest s.r.o. odstráni všetky reklamované chyby, nedostatky a závady bezplatne. V prípade ak odstránenie závady nie je vzhľadom na povahu chyby, závady alebo nedostatku možné, zákazník má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy a následné vrátenie kúpnej ceny resp. na zníženie kúpnej ceny.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, závady, nedostatky a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebenia, nesprávneho používania zo strany zákazníka.
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

  1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode je obchodná spoločnosť Euro Play&Invest s.r.o., so sídlom Poľná ulica 638/21, Selce, 976 11, IČO 47038411, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, odd. Sro., vložka číslo 23769/S.
  2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.
  3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
  4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

2. Záručné podmienky

             1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúci.

             2.Pri použitom tovare nezod. za vzniknuté vady jeho použitím alebo opotrebním. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena a zároveň bol  kupujúci o vade vopred informovaný.

             3. Záručná doba je 24 mesiacov. Začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou alebo kuriérskou službou, začína záručná                         doba  plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

             4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že nezodpovedá kúpnej zmluve, je povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti predávajúceho.

             5. Na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený predávajúcím, t.j. faktúra a odovzdaný pri prevzatí tovaru kupujúcemu.


3. Vybavenie reklamácií

Postup vybavovania reklamácií
1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo poštou.
2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

-  kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),

-  predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
-  komu je reklamácia adresovaná,
-  dátum podania reklamácie,
-  podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.
 

Pri reklamácii dodržte nasledovný postup:

1. Vyplňte reklamačný list, ktorý je priložený na konci správy.
2. Pošlite nám tovar doporučene (nie na dobierku) aj s reklamačným listom na našu adresu: FUN SHOP, Kapitulská 15,974 01 Banská Bystrica

O prijatí reklamácie budete informovaní mailom. Následne vám pošleme nový tovar, respektíve vám vrátime peniaze. Ak máme náhradný tovar na sklade, odosielame ho ihneď - poštovné druhýkrát samozrejme neplatíte. Peniaze sa snažíme na účet vracať čo najskôr, maximálne však do 30 dní. 

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.
4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.
5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.
6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
-  pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa
-  pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
-  pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.
7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.
8. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.


4. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.6.2015. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené. Aktualizácia 12.1.2018

Stiahnite si reklamačný formulár. (pdf) Vyplnený formulár pošlite na obchod@fun-shop.sk.

ZÁRUKA

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 • V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
 • Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  a)nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo súčastí tovaru,
  b)neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, 
  c)uplynutím záručnej doby tovaru,
  d)mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  e)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  f)neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  g)poškodením spôsobeným používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  j)neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci,
  k)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

Záručné listy

Doklad o prevzatí tovaru spolu s elektronicky zaslaným daňovým dokladom slúžia ako záručný list. Daňový doklad (faktúru) obdržíte spolu s dodaním tovaru.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@fun-shop.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Reklamačné oddelenie

 FUN-SHOP, Kapitulská 15, 974 01, Banská Bystrica (po-pia 9:00-17:00) tel. 0905 788 868


 

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica 974 01
tel: 048/4124969, e-mail: bb@soi.sk