VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

INTERNETOVÉHO OBCHODU (e-shop) SPOLOČNOSTI Euro Play & Invest s.r.o.


Článok I.

 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. 1.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) bližšie upravujú práva a povinností zmluvných strán, ktoré upravujú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi prevádzkovateľom predaja na diaľku, spoločnosťou Euro Play &Invest , s.r.o., so sídlom Poľná ulica 638/21, 976 11 Selce, IČO: 47038411 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorým môže byť právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba – nepodnikateľ (tzv. spotrebiteľ) (ďalej aj ako „kupujúci“), na predaj tovaru kupujúcemu cez internetový obchod pod názvom „e-shop“ (ďalej len ako „Objednávka“) na webovej stránke www.fun-shop.sk. Objednávka a VOP sa ďalej označuje aj ako „Kúpna zmluva“.
 2. 2.    Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za kupujúceho - spotrebiteľa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho povolania alebo zamestnania.
 3. 3.    Predávajúci a kupujúci spolu ďalej v týchto VOP aj ako „strany“ a/alebo „zmluvné strany“.
 4. 4.    Právne vzťahy medzi stranami, neupravené Kúpnou zmluvou, pokiaľ vystupuje na strane kupujúceho podnikateľ, sa spravujú aj ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (ďalej aj ako „Zákon elektronickom obchode“) ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi obchodný zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 5. 5.    Právne vzťahy medzi stranami, neupravené Kúpnou zmluvou, pokiaľ vystupuje na strane kupujúceho spotrebiteľ, sa spravujú ustanoveniami zákona číslo 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), zákonom číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákonom o elektronickom obchode, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi spotrebiteľský zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Článok II.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

 1. 1.    Kontaktné údaje predávajúceho:

FUN-SHOP(prevádzka), Na troskách 25, 97401 Banská Bystrica

 

Poštová korešpondenčná adresa:

Euro Play &Invest s.r.o., so sídlom Poľná ulica 638/21,97611 Selce IČO: 47038411       

e-mailová adresa: obchod@fun-shop.sk

tel. č.: +421 905 78 88 68

      bankové spojenie predávajúceho: vedené v Tatra Banka, IBAN SK54 1100 0000 0029 2489 0778

 1. 2.    Údaje orgánu dozoru nad predávajúcim:
 • kontaktné údaje na Slovenskú obchodnú inšpekciu a jej jednotlivé zriadené inšpektoráty pre jednotlivé kraje sú zverejnené na (odkaz na link): https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.


Článok III.

OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. 1.    Prostredníctvom predaja na diaľku, t.j. prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho pod názvom „e-shop“  predávajúci ponúka kupujúcemu tovar, najmä na oslavy narodenín, Halloween, Mikuláš , Vianoce a iný s tým súvisiaci tovar.
 2. 2.    Internetový obchod e-shop sa nachádza na internetovej stránke www.fun-shop.sk . Uzavretie jednotlivej Kúpnej zmluvy v internetovom obchode e-shop je možné na základe registrácie a prihlásenia na internetovej stránke www.fun-shop.sk uvedením prihlasovacích údajov podľa postupu uvedeného na stránke alebo podľa postupu predávajúceho poskytnutého inou formou (e-mailom a pod.) alebo bez registrácie a prihlásenia.
 3. 3.    V prípade, že kupujúci prejaví záujem o kúpu tovaru cez e-shop a  vykoná registráciu alebo si vyberie možnosť bez registrácie, vyberie si požadovaný tovar, čo do akosti a množstva, podľa postupu určeného na objednanie tovaru cez e-shop vložením do tzv. košíka. Pri každom ponúkanom tovare kupujúcemu (spotrebiteľovi) je uvedená kúpna cena s DPH. Všetky položky v tzv. košíku môže kupujúci záväzne objednať kliknutím na políčko „Objednať s povinnosťou platby“. Pred odoslaním má spotrebiteľ k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom kliknutím na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ a teda odoslaním objednávky potvrdí oboznámenie s týmito VOP a tiež prehlasuje, že ku dňu odoslania objednávky dovŕšil vek 18 rokov ak si takéto vyhlásenie vyžaduje povaha objednávaného tovaru (napr. alkoholický nápoj). Ak z Objednávky a/alebo z postupu objednávania tovaru cez e-shop nevyplýva inak, Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: identifikačné údaje kupujúceho, názov a špecifikáciu vybraného tovaru, množstvo tovaru, kúpnu cenu tovaru, presné miesto dodania tovaru a spôsob úhrady celej kúpnej ceny. Každú vyplnenú Objednávku pred jej odoslaním predávajúcemu, je kupujúci povinný si skontrolovať, najmä jej správnosť a úplnosť. Objednávku predávajúci potvrdí bezodkladne po jej doručení tým, že kupujúcemu zašle emailovú správu, ak tieto VOP neurčujú inak. V potvrdení Objednávky predávajúci uvedie zoznam tovaru objednaného kupujúcim, výšku kúpnej ceny po položkách tovaru a v súčte, splatnosť kúpnej ceny, spôsob platby kúpnej ceny a termín dodania tovaru. Za potvrdenie Objednávky sa považuje aj dodanie objednaného tovaru predávajúcim.
 4. 4.    Ak nedôjde k zrušeniu odoslanej Objednávky predávajúcemu v lehote a za podmienok, ďalej uvedených najmä v článku IV. týchto VOP alebo v súlade so zákonom (a to najmä Zákonom o ochrane spotrebiteľa alebo Občianskym zákonníkom), je každá takáto odoslaná Objednávka pre kupujúceho záväzná. Pre predávajúceho je Objednávka záväzná, ak z týchto VOP nevyplýva inak, až keď Objednávku predávajúci kupujúcemu potvrdil (obvykle emailom). Ak predávajúci písomne alebo e-mailom neurčí inak, automatický email o prijatí Objednávky od kupujúceho sa nepovažuje za potvrdenie Objednávky predávajúcim.
  1. 5.     Riadnym potvrdením Objednávky predávajúcim vzniká medzi stranami Kúpna zmluva.

 

Článok IV.

ZRUŠENIE ALEBO NEPOTVRDENIE OBJEDNÁVKY

 1. 1.     Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený každú odoslanú Objednávku predávajúcemu zrušiť emailom alebo osobne na ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho, a to kedykoľvek pred prevzatím tovaru od predávajúceho. Uvedené sa neuplatní, ak zo Zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva inak. Kupujúci, ktorý je podnikateľom nie je oprávnený zrušiť odoslanú Objednávku predávajúcemu bez súhlasu predávajúceho.
 2. 2.     Predávajúci má právo neakceptovať a/alebo zrušiť už potvrdenú akúkoľvek Objednávku kupujúceho - podnikateľa, ak (i) sa kupujúci - podnikateľ nevyjadrí k cenovej ponuke predávajúceho a/alebo nebude s ňou súhlasiť a/alebo má kupujúci - podnikateľ akýkoľvek finančný záväzok po lehote splatnosti voči predávajúcemu a/alebo (ii) kupujúci – podnikateľ je v omeškaní s plnením akejkoľvek povinnosti voči predávajúcemu a/alebo (iii) kupujúci - podnikateľ neposkytne a/alebo odmietne predávajúcemu poskytnúť zabezpečenie požadované v zmysle čl. VII bod 10 VOP a/alebo (iv) miesto dodania sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky a/alebo (v) z iných opodstatnených dôvodov.  
 3. 3.     Zrušením alebo neakceptovaním Objednávky ktoroukoľvek stranou podľa bodu 1. alebo 2. tohto článku VOP alebo nepotvrdením Objednávky zo strany predávajúceho sa Objednávka ruší od počiatku a nie je pre strany záväznou. Predávajúci v takýchto prípadoch nezodpovedá kupujúcemu za prípadnú škodu, ktorá by mu inak nedodaním tovaru mohla vzniknúť.

 

Článok V.

DODANIE OBJEDNANÉHO TOVARU

 1. 1.    Pri tovare predávanom cez internetový obchod e-shop predávajúci uvádza pri každom tovare tzv. dostupnosť tovaru. Dostupnosť tovaru znamená, že v lehote dostupnosti tovaru je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu. Uvedená lehota je však len informatívna a predávajúci nezaručuje takúto dostupnosť tovaru okrem prípadu, že predávajúci potvrdí Objednávku tovaru kupujúcemu aj s dodacou lehotou, ktorá je uvedená v rámci dostupnosti tovaru. Ak kupujúci spotrebiteľ objedná viac kusov tovaru resp. jeho väčší počet, ako je uvedené aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude kupujúci spotrebiteľ informovaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru v čase jeho dostupnosti.

Predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu tovar tým, že (i) umožní kupujúcemu prevziať tovar v prevádzke predávajúceho na adrese FUN SHOP, Na troskách 25,97401 Banská Bystrica počas aktuálne platných otváracích hodín., ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, alebo (ii) pristaví v dohodnutom čase, inak, v predávajúcim určenom čase vozidlo s tovarom na kupujúcim určené miesto v Slovenskej republike a umožní kupujúcemu alebo ním určenej tretej osobe (napr. aj koncovému zákazníkovi) prevziať tovar, alebo (iii) odovzdá tovar tretej osobe na prepravu alebo odošle tovar kupujúcemu na ním určené miesto v Slovenskej republike. Spôsob dodania tovaru bude závisieť od toho, aký konkrétny spôsob si kupujúci v rámci nákupu v internetovom obchode e-shop zvolí.

 1. 2.    Ak z potvrdenej Objednávky kupujúceho nevyplýva inak alebo predávajúci písomne alebo emailom neurčí inak, dodacia lehota je stanovená podľa skladových zásob predávajúceho alebo skladových zásob dodávateľa predávajúceho. Pokiaľ sa tovar v čase doručenia Objednávky nachádza na centrálnom sklade predávajúceho alebo na niektorej z prevádzok predávajúceho, predávajúci tovar dodá kupujúcemu obvykle najneskôr od 2 hodín do dvoch pracovných dní od prijatia Objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu). O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je kupujúci dodatočne informovaný.
 2. 3.    Ak kupujúci – podnikateľ neprevezme tovar alebo nezabezpečí jeho prevzatie ani do 30 min. od pristavenia vozidla do miesta dodania určeného kupujúcim, považuje sa to za zmarenú dodávku tovaru. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci - podnikateľ je povinný zaplatiť predávajúcemu paušálnu náhradu nákladov súvisiacich s prvou zmarenou dodávkou tovaru, ktorej výšku si zmluvné strany dohodli na sumu 200,- EUR, plus náklady na náhradnú prepravu vo výške obvyklého prepravného. Náklady na náhradnú dopravu (napr. zaslanie tovaru) znáša v uvedených prípadoch vždy kupujúci - podnikateľ.
 3. 4.    Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ak kupujúci - podnikateľ v prvom termíne na dodanie tovaru neodoberie objednaný tovar, predávajúci má právo voči kupujúcemu - podnikateľovi na vyúčtovanie skladného vo výške 10% z ceny (vrátane DPH) neodobratého tovaru za každých aj začatých 14 dní. V prípade, že k prevzatiu tovaru nedôjde ani v lehote 30 dní odo dňa prvého termínu dodania z dôvodov, za ktoré predávajúci nezodpovedá, je predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť a tovar ponúknuť na predaj tretej osobe.
 4. 5.    Ak sú predmetom plnenia zo strany predávajúceho akékoľvek práce v súvislosti s dodaním tovaru, platia ustanovenia Kúpnej zmluvy s tým, že na právne vzťahy strán, kde je kupujúcim spotrebiteľ sa popri nich primerane aplikujú ustanovenia § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka a tam, kde je kupujúcim podnikateľ sa primerane aplikujú ustanovenia § 536 – 565 Obchodného zákonníka upravujúce zmluvu o dielo. Predávajúci má v takom prípade postavenie zhotoviteľa a kupujúci postavenie objednávateľa.
 5. 6.    Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tovar riadne skontrolovať, najmä jeho akosť a množstvo. Akékoľvek vady tovaru spojené s prevzatím tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu alebo doručovateľovi ihneď pri prevzatí tovaru. Na neskôr nahlásené vady spojené s prevzatím tovaru nemusí predávajúci prihliadať.
 6. 7.    Prevzatie tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu potvrdiť podpisom na dodacom liste. Ak dodací list z akéhokoľvek dôvodu nebude predávajúcim vystavený, prevzatie tovaru potvrdí kupujúci predávajúcemu podpisom na inom doklade.

 

Článok VI.

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. 1.    Kúpna cena je určená takým spôsobom, že je uvedená pri každom tovare, ktorý je zaradený do sortimentu internetového obchodu e-shop. Ak je kupujúci spotrebiteľom platí, že kúpna cena je uvedená vrátane DPH. Pokiaľ by z akéhokoľvek dôvodu nebola uvedená pri tovare jeho kúpna cena, tá bude určená dohodou strán uvedenou v potvrdenej Objednávke. Ak sa kupujúci – podnikateľ a predávajúci nedohodnú na kúpnej cene najneskôr pred potvrdením Objednávky zo strany predávajúceho, bude kúpna cena určená automaticky na základe aktuálneho veľkoobchodného cenníka predávajúceho platného v čase doručenia objednávky predávajúcemu.
 2. 2.    Takto určená kúpna cena je konečná, pokiaľ sa strany nedohodnú inak (napr. v prípade zmeny Objednávky po jej potvrdení predávajúcim). Celková kúpna cena tovaru s DPH vrátane ostatných poplatkov, najmä prepravných nákladov podľa zvoleného druhu prepravy tovaru sa zobrazí kupujúcemu v internetovom obchode e-shop pred odoslaním Objednávky predávajúcemu.
 3. 3.     Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu najneskôr v deň prevzatia tovaru osobe, od ktorej tovar kupujúci prevzal, pričom uhradiť kúpnu cenu môže jedným zo zvolených spôsobov ponúkaných predávajúcim:

a) platobnou kartou (TrustPay);

b) online bankové prevody (TrustPay)

c) bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim;

d) dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru);

e) pri prevzatí tovaru u predávajúceho v hotovosti, platobnou kartou, darčekovými poukážkami;

f) alebo ak je kupujúcim podnikateľ v lehote splatnosti, resp. do dátumu splatnosti stanoveného predávajúcim vo faktúre v závislosti od spôsobu platby dohodnutej medzi zmluvnými stranami, nie však dlhšej ako 14 dní, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.). Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

 

Článok VII.

OSOBITNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY PRE KUPUJÚCEHO – PODNIKATEĽA

 1. 1.     Kupujúci vyhlasuje, že neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na plnenie jeho záväzkov, nakoľko predávajúci by v prípade nepravdivosti tohto vyhlásenia Kúpnu zmluvu s kupujúcim neuzavrel.
 2. 2.     V prípade omeškania kupujúceho s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu (vrátane úhrady DPH) alebo jeho časti, je predávajúci oprávnený (i) pozastaviť dodávanie tovaru (vrátane objednaného tovaru), (ii) odstúpiť od Kúpnej zmluvy, (iii) uplatniť si voči kupujúcemu tzv. cross default, t.j. uplatnením sa stávajú splatné aj všetky ostatné záväzky kupujúceho voči predávajúcemu, a to aj v prípade, že ich splatnosť mala nastať neskôr alebo bola viazaná na splnenie podmienky. Uvedené je predávajúci oprávnený aplikovať samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii. Predávajúci je oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu cross default aj v prípade, ak tretia osoba začala voči kupujúcemu akékoľvek súdne alebo exekučné konanie, alebo bol na majetok kupujúceho vyhlásený konkurz, alebo začaté reštrukturalizačné konanie.
 3. 3.     V prípade pochybností o výške dohodnutej kúpnej ceny platí, že stranami dohodnutá, v Objednávke alebo vo faktúre uvedená cena je cenou bez DPH, ku ktorej predávajúci pripočíta DPH v zmysle platnej legislatívy. Ak z písomnej alebo e-mailovej komunikácie strán vyplýva dohoda strán o tom, že cena tovaru zahŕňa aj dopravu tovaru, predávajúci dopravu tovaru neúčtuje. Vo všetkých ostatných prípadoch platí, že dohodnutá cena tovaru v sebe nezahŕňa náklady na dopravu tovaru.
 4. 4.     V prípade, ak si strany dohodnú splatnosť dlhšiu ako 60 dní, tak dlhšiu lehotu splatnosti nebudú považovať za takú, ktorá by bola v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim pre predávajúceho v postavení veriteľa, nakoľko špecifickosť a osobitosť obchodnoprávnych vzťahov v obchodných vzťahoch s alkoholickými nápojmi je dôvodom pre lehotu splatnosti dlhšiu, ako je ustanovená osobitným právnym predpisom.
 5. 5.     Kupujúci je oprávnený požiadať predávajúceho o predĺženie splatnosti faktúry vystavenej za dodaný tovar maximálne o ďalších 30 dní. Pokiaľ predávajúci žiadosti kupujúceho o predĺženie splatnosti faktúry vyhovie a splatnosť sa predĺži čo i len o 1 deň, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu jednorazový poplatok vo výške 1 % z fakturovanej ceny tovaru vrátane DPH, pričom tento poplatok sa stáva splatným prvým dňom predĺženej lehoty splatnosti.
 6. 6.     Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred/pri dodaní tovaru kupujúcemu do pokladne predávajúceho v hotovosti, ak kúpna cena tovaru (vrátane DPH) na základe jednej objednávky neprevyšuje sumu určenú zákonom č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v aktuálnom znení. Podľa uvedeného zákona sa dodanie tovaru na základe jednej samostatnej objednávky považuje za jeden právny vzťah.
 7. 7.     Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho vždy aj v prípade, že medzi stranami existuje iná dohoda alebo zvyklosť, zaplatenie celej kúpnej ceny aj pred dodaním tovaru na základe vystavenej predfaktúry.
 8. 8.     Tovar až do zaplatenia celej kúpnej ceny s DPH je majetkom (vlastníctvom) predávajúceho. Nebezpečenstvo náhodného poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím (kupujúcim alebo treťou osobou) a v prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru prvým dňom tohto omeškania.
 9. 9.     Predávajúci je oprávnený v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení vystaviť kupujúcemu faktúru aj v elektronickej forme a túto mu doručiť formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v pri registrácii kupujúceho alebo na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci poskytol predávajúcemu za účelom vzájomnej komunikácie, s čím kupujúci súhlasí.

10. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho zabezpečenie jeho peňažných záväzkov, vrátane záväzkov, ktoré vzniknú v budúcnosti (napr. ručenie, zriadenie záložného práva, pristúpenie k záväzku a pod.) pri a/alebo kedykoľvek po uzavretí Kúpnej zmluvy. V prípade takejto požiadavky je predávajúci až do poskytnutia požadovaného zabezpečenia kupujúcim oprávnený pozastaviť dodávanie tovaru kupujúcemu, čo sa nebude považovať za porušenie povinnosti predávajúceho.

11. Kupujúci je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči predávajúcemu, len ak predávajúci tieto pohľadávky písomne uznal. Započítanie vykonané v rozpore s týmto ustanovením sa považuje za neplatné a to bez ohľadu na to, aby sa predávajúci musel neplatnosti dovolávať na súde.

12. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť práva (vrátane pohľadávok) a povinnosti z Kúpnej zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci môže platbu kupujúceho započítať na najstaršie (najskôr splatné) a to aj premlčané záväzky kupujúceho, a to aj v prípade, že kupujúci určí platbu na iné jeho peňažné záväzky.

 

Článok VIII.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA PLATNÁ PRE SPOTREBITEĽOV

 1. 1.     Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v množstve, v kvalite, vyhotovení a za podmienok podľa potvrdenej Objednávky.
 2. 2.     Predávajúci zodpovedá kupujúcemu: (i) za vady tovaru, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru kupujúcim od predávajúceho, ako aj (ii) za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe (záruka).
 3. 3.     Ak ide o použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za tie vady tovaru, pre ktoré sa dojednala nižšia cena.
 4. 4.     Pri predaji nápojov je z hľadiska zodpovednosti predávajúceho za vady a záruky rozhodujúci dátum spotreby a podmienky skladovania tovaru vrátane skladovania otvorených balení tovaru, čo je spravidla uvedené na obale tovaru. V ostatných prípadoch platí nasledovné: ak zo zákona nevyplýva inak, záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Ak ide o predaj použitého tovaru kupujúcemu, strany sa dohodli, že záručná doba na každý takýto použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, obale alebo návode pripojeného k tovaru vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 5. 5.     Záručná doba vyplývajúca z predchádzajúceho bodu tohto článku VOP sa neuplatní, ak sa na tovar uplatní dlhšia záruka vyplývajúca zo záručného listu, vystaveného a podpísaného predávajúcim (s pripojením odtlačky pečiatky k podpisu predávajúceho), ako aj odovzdaného predávajúcim kupujúcemu najneskôr spolu s predávaným tovarom na základe každej Kúpnej zmluvy samostatne. V záručnom liste, ak ho predávajúci vystaví a riadne podpíše, uvedie predávajúci kupujúcemu najmä vyhlásenie o dĺžke trvania záruky, podmienky a rozsah poskytnutej záruky a prípadne aj ustanovenia, na čo sa záruka nevzťahuje.
 6. 6.     Záručná doba alebo záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho, ak zo zákona alebo z poskytnutej záruky, nevyplýva inak.
 7. 7.     V prípade uplatnenia akejkoľvek vady tovaru riadne a včas kupujúcim, je kupujúci povinný vadný tovar odovzdať predávajúcemu na reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho (prevádzky predávajúceho sú zverejnené na:www.fun-shop.sk), spolu s dokladom o jeho kúpe od predávajúceho a predložením záručného listu vystaveného predávajúcim, ak sa k vadnému tovaru takýto záručný list vzťahuje.
 8. 8.     Skutočnosťami, na ktoré sa zodpovednosť predávajúceho zo záruky nevzťahuje sú najmä: (i) vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru, vrátane náhodného poškodenia; (ii) vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru; (iii) vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa; (iv) vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru; (v) vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;  (vi) vady a poškodenia tovaru spôsobené zásahmi či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom; (vii) vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel; (viii) vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom; (ix) vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných postupov ako udáva výrobca (x)  vady tovaru spôsobené jeho prirodzenými opotrebením a životnosťou alebo trvanlivosťou tovaru (xi) iné skutočnosti, na ktoré nemá predávajúci žiaden vplyv (napr. krádež tovaru, vyššia moc a pod.); (xii) iné dôvody, bližšie uvedené v záručnom liste alebo v návode k tovaru alebo uvedené na obale tovaru alebo bližšie uvedené na internetovej  stránke.
 9. 9.     Bez ohľadu na iné ustanovenia Kúpnej zmluvy, iné dohody medzi zmluvnými stranami a/alebo ustanoveniami záručného listu, za vadu sa nikdy nepovažuje zhoršenie vlastností tovaru, ktoré vzniklo neodborným skladovaním a použitím tovaru a v dôsledku vyššej moci. Ďalšie dôvody, za ktoré predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady tovaru ako aj podmienky starostlivosti o tovar, môžu byť upravené v sprievodnej dokumentácií odovzdanej kupujúcemu spolu s tovarom alebo uvedené v záručnom liste.

10. Vznik a/alebo zánik a/alebo uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady kupujúcim u predávajúceho, bližšie neupravené v týchto VOP, vyplývajú z ustanovení Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 1. 11.    Postup týkajúci sa celého reklamačného konania (od prijatia až po vybavenie reklamácie kupujúceho), vrátane nárokov kupujúceho z vád tovaru, upravuje reklamačný poriadok predávajúceho pre spotrebiteľov, zverejnený na každej prevádzke predávajúceho na území Slovenskej republiky, ako aj na internetovej stránke predávajúceho www.fun-shop.sk


Článok IX.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA PLATNÁ PRE PODNIKATEĽOV

 1. 1.     Množstevné vady alebo viditeľné mechanické poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr pri dodaní tovaru a zároveň ich vyznačiť v doklade preukazujúcom dodanie tovaru, inak jeho nároky z vád tovaru zanikajú.
 2. 2.     Prípadné omeškanie dodania tovaru je kupujúci povinný taktiež vyznačiť na doklade preukazujúcom dodanie tovaru, inak nie je oprávnený sa domáhať akýchkoľvek práv vyplývajúcich z oneskoreného dodania tovaru, ani vád tovaru uvedených v bode 1 a platí, že tovar bol dodaný riadne a včas.
 3. 3.     Vady zistiteľné pri rozbalení tovaru alebo vady nezistiteľné inak ako používaním tovaru (skryté vady) je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do 7 kalendárnych dní od zistenia vád a nesmie s tovarom ďalej nakladať, najmä ho použiť, inak jeho nároky z vád tovaru zanikajú.
 4. 4.     Predávajúci poskytuje záruku len na skryté vady a vo forme osobitného záručného listu. Záruka, ak bude poskytnutá, sa nevzťahuje na nároky z vád tovaru, ktoré kupujúci neuplatní u predávajúceho riadne a včas. Ak predávajúci neodovzdá spolu s tovarom kupujúcemu záručný list, platí, že predávajúci neposkytol kupujúcemu na dodaný tovar záruku.
 5. 5.     Nároky kupujúceho z vád tovaru sú nasledovné:

a)         odstránenie vád tovaru,

            (oprava tovaru, dodanie náhradného tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru, odstránenie právnych vád),

b)         výmena tovaru,

c)         primeraná zľava z kúpnej ceny,

d)         odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 1. 6.     Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom bode VOP patrí predávajúcemu. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, predávajúci je oprávnený vymeniť tovar za nový tovar. V prípade, ak nedôjde k výmene tovaru za nový tovar v primeranej lehote po doručení písomnej výzvy kupujúceho, je kupujúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany zároveň týmto vylučujú aplikáciu § 425 ods. 2 a § 436 až 440 Obchodného zákonníka.

12. Skutočnosťami, na ktoré sa zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky ak bola poskytnutá, nevzťahuje sú najmä: (i) vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru, vrátane náhodného poškodenia; (ii) vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru; (iii) vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa; (iv) vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru; (v) vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;  (vi) vady a poškodenia tovaru spôsobené zásahmi či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom; (vii) vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel; (viii) vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom; (ix) vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných postupov ako udáva výrobca (x)  vady tovaru spôsobené jeho prirodzenými opotrebením a životnosťou alebo trvanlivosťou tovaru (xi) iné skutočnosti, na ktoré nemá predávajúci žiaden vplyv (napr. krádež tovaru, vyššia moc a pod.); (xii) iné dôvody, bližšie uvedené v záručnom liste alebo v návode k tovaru alebo uvedené na obale tovaru alebo bližšie uvedené na internetovej stránke www.fun-shop.sk

 1. 7.     Bez ohľadu na iné ustanovenia Kúpnej zmluvy, iné dohody medzi zmluvnými stranami a/alebo ustanovenia záručného listu, za vadu sa nikdy nepovažuje zhoršenie vlastností tovaru, ktoré vzniklo neodborným skladovaním a použitím tovaru a v dôsledku vyššej moci. Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, nesprávnym použitím alebo neodborným skladovaním tovaru kupujúcim alebo treťou osobou.
 2. 8.     V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s riešením takejto rekla­mácie (napr. posúdenie špecializovaného ústavu, expertíza znalca, viacnásobné prepravné náklady spojené s rie­šením reklamácie a pod.).
 3. 9.     Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne s uvedením dôvodu reklamácie, množstva, druhu tovaru, čísla dodacieho listu a faktúry. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uskladniť oddelene od ostatného tovaru a nepoužívať ho k ďalšiemu spracovaniu alebo použitiu, resp. k predaju, a to až do vyriešenia reklamácie. Kupujúci je povinný sa o reklamovaný tovar starať s odbornou starostlivosťou tak, aby na ňom nevznikla žiadna škoda.

10. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku súčinnosť potrebnú pre odstránenie vád tovaru. Kupujúci je najmä povinný prepraviť tovar do miesta určeného predávajúcim, odovzdať predávajúcemu tovar na obhliadku.

11. Ak tovar prepravuje prepravca, pokiaľ je to osoba odlišná od kupujúceho i predávajúceho, zodpovedá za škody spôsobené pri preprave prepravca. Vo všetkých ostatných prípadoch zodpovedá za zničenie alebo poškodenie tovaru pri preprave kupujúci.

12. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle § 379 Obchodného zákonníka náhrada akejkoľvek škody (vrátane ušlého zisku, zmluvných pokút, nárokov kupujúceho a tretích osôb), ktorá by bola spôsobená predávajúcim, dodaným tovarom, alebo ktorá by vznikla kupujúcemu alebo tretej osobe ako dôsledok porušenia povinnosti predávajúceho, je obmedzená sumou 2.000,- EUR, ktorú strany v čase vzniku tohto záväzkového vzťahu predvídajú ako možný následok akejkoľvek škodnej udalosti.  

 

Článok X.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV PLATNÉ PRE SPOTREBITEĽOV

 1. 1.     V prípade nespokojnosti kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom so spôsobom vybavenia reklamácie alebo v prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho neodpovie ani do 30 dní od jej odoslania alebo odpovie zamietavo, kupujúci má v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“) právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 2. 2.     Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom jeho voľba obrátiť sa na súd nie je týmto bodom dotknutá. Na webovej stránke predávajúceho www.fun-shop.sk je zverejnený odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Ďalšie podmienky súvisiace s alternatívnym riešením sporov ustanovuje Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 3. 3.     Kupujúci môže svoje podnety a sťažnosti vo vzťahu ku Kúpnej zmluve s predávajúcim uplatniť na príslušnom inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk.

 

Alternatívne riešenia sporov 

Vážení zákazníci,

informujeme vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu.  On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) kliknutím SEM.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktuje.


Článok XI.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU PLATNÉ PRE SPOTREBITEĽOV

 1. 1.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim za podmienok a spôsobom upraveným v Zákone o ochrane spotrebiteľa a v tomto článku VOP nižšie. Formulár na odstúpenie od zmluvy
 2. 2.    Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa predmetom ktorej je najmä:

a)       predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b)       predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal                bol po dodaní porušený,

c)       predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d)       predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

e)       predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä ikonické vína, „tvrdý“ alkohol na objednávku a pod.);

 1. 3.    Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak odstúpenie od Kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie.
 2. 4.    Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy oznámením o odstúpení:

a)       zaslaným doporučenou poštou na korešpondenčnú adresu predávajúceho uvedenú v čl. II. VOP alebo

b)       zaslaným elektronickou správou (e‐mail) na elektronickú adresu predávajúceho uvedenú v čl. II. VOP alebo inú emailovú adresu z ktorej predávajúci predtým s kupujúcim komunikoval alebo

c)       doručeným osobne počas pracovnej doby do ktorejkoľvek prevádzky predávajúceho.

 1. 5.    Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy, môže tak urobiť prostredníctvom formulára, dostupného na webovom sídle predávajúceho www.fun-shop.sk alebo podľa vzoru doručeného kupujúcemu v emaile potvrdzujúcom jeho objednávku.
 2. 6.    V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu vrátane nákladov na vrátenie takého tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 3. 7.    Kupujúci, ktorý odstúpil od Kúpnej zmluvy je povinný vrátiť (odoslať) tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy, pričom má možnosť tak urobiť v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho.
 4. 8.    Kupujúci spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Kupujúci je povinný tovar, pri ktorom odstupuje od Kúpnej zmluvy, vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane návodu na obsluhu a pod.) a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).
 5. 9.    Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností  a funkčnosti tovaru. Ak kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu.

10. Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal, najmä kúpnu cenu za tovar a náklady na doručenie tovaru, rovnakým spôsobom aký kupujúci použil pri svojej platbe (pokiaľ sa nedohodne inak a kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky), a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

11. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu platby predtým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

12. Kupujúci, ktorý je podnikateľom nemá právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

 

Článok XII.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 1. 1.     Zmluvné strany sa dohodli, že dojednaný čas plnenia záväzku predávajúceho sa predlžuje o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa v zmluvnom vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom budú považovať okolnosti definované v § 374 Obchodného zákonníka a tiež okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle predávajúceho a bránia mu v splnení jeho povinnosti najmä nie však výlučne: živelné pohromy, vypuknutie epidémie alebo pandémie akéhokoľvek druhu alebo oznámenie o nákazlivej chorobe, infekcii a rovnako akékoľvek opatrenia a zásahy vlády alebo štátnych orgánov v tejto súvislosti, mimoriadny stav, núdzový stav, výnimočný stav, vojna, vojnový stav alebo teroristický útok, nepriateľské útoky a ohrozenie (bez alebo s vyhlásením vojnového stavu), invázia, útok nepriateľských vojsk, štrajky, prerušenie výroby z dôvodu štrajku alebo manifestácií, nepokoje, nedostatok pracovnej sily, prerušenie alebo obmedzenie prevádzkových kapacít, strata dát z dôvodu prerušenia dodávky energií alebo v dôsledku mechanických zlyhaní a chýb na informačnom systéme alebo záložnom zdroji, pracovné nepokoje a obmedzenia na trhu práce, sociálne nepokoje, nepokoje, revolúcia, odboj / revolta, karanténa akéhokoľvek druhu, prírodné katastrofy, záplavy, požiare, embargo, bojkot, povstanie, explózia, prerušenie dodávky plynu, pohonných hmôt alebo elektrickej energie, hackerské útoky, pirátstvo, prerušenie prepravy a dopravné obmedzenia, štátne zásahy a obmedzenia, legislatívne zmeny, nepredvídateľné nehody, omeškanie alebo neplnenie na strane dodávateľa a subdodávateľa  predávajúceho a zmluvných partnerov predávajúceho (ďalej na účely tohto bodu aj ako „okolnosti vylučujúce zodpovednosť“). Trvanie okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa tohto bodu Zmluvy vylučuje (i) zodpovednosť predávajúceho za škodu a tiež (ii) omeškanie predávajúceho a zároveň platí, že kupujúcemu - podnikateľovi nevzniká nárok na zmluvnú pokutu, pokiaľ bola dojednaná. Ak nastane okolnosť vylučujúca zodpovednosť, o počet dní trvania tejto okolnosti sa automaticky predlžuje čas plnenia predávajúceho vyplývajúceho zo  Zmluvy. V prípade vzniku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť je predávajúci povinný vynaložiť maximálne možné úsilie bezodkladne informovať kupujúceho - podnikateľa o tejto okolnosti ako aj o predpokladanej dĺžke jej trvania. Ak nemožnosť predávajúceho plniť pretrváva počas obdobia dlhšieho ako je šesť kalendárnych mesiacov, kupujúci - podnikateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.
 2. 2.     Ak kupujúci - podnikateľ poruší svoju povinnosť z Kúpnej zmluvy, nie je povinný uhradiť predávajúcemu škodu tým spôsobenú, pokiaľ preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť definovanými v § 374 Obchodného zákonníka. Kupujúci – podnikateľ sa zaväzuje ihneď po vzniku takejto okolnosti informovať predávajúceho o povahe prekážky, ktorá mu bráni v splnení jeho povinnosti ako aj o rozsahu a predpokladanom čase jej trvania. Po doručení oznámenia podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VOP je predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy  odstúpiť. Takéto ukončenie zmluvného vzťahu však neoslobodzuje kupujúceho - podnikateľa od povinnosti uhradiť svoje záväzky za plnenie poskytnuté predávajúcim do ukončenia tejto Kúpnej zmluvy. Strany zároveň vylučujú aplikáciu § 374 Obchodného zákonníka na povinnosť kupujúceho - podnikateľa uhradiť akýkoľvek finančný záväzok predávajúcemu.

 

Článok XIII.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. 1.     Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade s touto Kúpnou zmluvou a zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“). Predávajúci sa na účely ZoOÚ považuje za prevádzkovateľa a dotknutou osobou sa rozumie kupujúci, resp. osoba konajúca v mene kupujúceho
 2. 2.     Právnym základom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie plnenia z Kúpnej zmluvy podľa § 13 ods. 1. písm. b) ZoOÚ. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností z Kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu existencie Kúpnej zmluvy a v prípade ukončenia Kúpnej zmluvy po dobu určenú osobitnými predpismi (napr. prepisy o archivácií, účtovné predpisy).
 3. 3.     Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
 4. 4.     Poskytnutie osobných údajov podľa Kúpnej zmluvy je zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nezodpovedá za riadne a včasné plnenie povinností podľa Kúpnej zmluvy, nakoľko môže dôjsť k nesprávnej identifikácii kupujúceho.
 5. 5.     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, prostredníctvom ktorých poskytuje kupujúcemu tovary alebo služby podľa Kúpnej zmluvy alebo prostredníctvom ktorých vedie účtovníctvo. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu, na účely a za podmienok podľa Kúpnej zmluvy tretej strane, ktorá prevádzkovateľa zastupuje alebo inak chráni práva a oprávnené záujmy prevádzkovateľa (napr. osoby oprávnené na vymáhanie a inkaso pohľadávok prevádzkovateľa a pod.) alebo sa s prevádzkovateľom podieľa na predaji tovarov alebo sa podieľa na údržbe, prevádzke, vývoji systémov alebo technológií, prostredníctvom ktorých dochádza k predaju tovarov prevádzkovateľom a tiež subjektom, ktorí spracovávajú prevádzkovateľovi účtovníctvo.

 

 

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. 1.     Tieto VOP sa vzťahujú na každú Objednávku kupujúceho cez e-shop potvrdenú predávajúcim, ak z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi stranami nevyplýva inak a ak tieto VOP neurčujú inak.
 2. 2.     Ak je kupujúcim podnikateľ, zmluvné strany sa dohodli, že na ich zmluvný vzťah sa nebudú aplikovať ustanovenia § 5 ods. 3 až 6 Zákona o elektronickom obchode.
 3. 3.     Zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a s nimi súhlasí.
 4. 4.     Tieto VOP sú v celom rozsahu platné odo dňa uvedeného nižšie v týchto VOP.
 5. 5.     Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu dňom uzatvorenia Kúpnej zmluvy medzi stranami.
 6. 6.     VOP predávajúceho sú zverejnené aj na internetovej stránke predávajúceho wwww.fun-shop.sk

 

V Banskej Bystrici, dňa 31.12. 2020                   

Špecifické podmienky súvisiace s predajom zábavnej pyrotechniky

Produkty na tejto stránke máte len k nahliadnutiu (pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať mailom) Nadobúdať a používať pyrotechnické predmety môžete podľa § 9 vyhlášky Slovenského banského úradu č.536 Zb. o pyrotechnických výrobkov v znení neskorších predpisov. Pyrotechnické predmety kategórie F1 môžu nadobúdať a používať len osoby staršie ako 15 rokov.Pyrotechnické predmety kategórie F2, T1, P1 môžu nadobúdať a používať len osoby staršie ako 18 rokov.Pyrotechnické predmety kategórie F3 môžu nadobúdať a používať len osoby staršie ako 21rokov.

Na základe zákona č.58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a muníciách sa obmedzuje voľný predaj a používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3. Nákup týchto výrobkov je možný od 1. januára do 30. novembra len s povolením od príslušného mesta a obce kde bude použitý a to na základe písomnej žiadosti najneskôr 10 dní pred použitím. Príslušný Obecný úrad následne Vašu žiadosť prehodnotí a rozhodne o povolení alebo nepovolení použitia týchto výrobkov. V žiadosti doporučujeme uviesť, že ohňostroj bude použitý do 22:00 hodiny.

Voľný predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 je možný len v období od 1.12. do 31.12. a predaj petárd a pyrotechniky kategórie  F2 a F3, ktorých efektom je hlavne hluk, je možný len od 28.12. do 31.12.Voľné použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 je možné len počas Silvestra od 31.12.- 1.1.

Predaj a používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F1,T1,P1 - prskavky,dymovnice,detská pyrotechnika nie je obmedzený.