Kamennú predajňu nájdete na Kapitulskej ulici 15 v Bnskej Bystrici(oproti Kapitol PUBu)

V našom obchode nájdete  tovar na príležitostné akcie ako sú oslavy, párty, svadby, večierky, rozlúčka so slobodou, športové akcie, karnevaly, Haloween,  Mikuláš, Vianoce, Nový rok. Veľký výber tovaru pre vybavenie letných táborov - masky , farby na tvár a telo, falošnú krv, parochne, farby na vlasy v spreji, kriedy na vlasy v ponuke rôzne farby - modrá, červená, zelená, žltá, fialová, ružová, čierna, biela, okuliare, balóny, hélium do balónov, led náramky, led okuliare, škrabošky,havajské vence, medaile, triky, sviečky, vystrelovacie konfety a veľa iných zaujímavých vecí.

Počas celého roka  máme v ponuke kvalitné ohňostroje, svetlice, dymovnice, rakety, rímske sviece, prskavky a pyrotechniku I., II., III. kategórie

OZNAM: 2.1.2020 bude predajňa FUN SHOP ZATVORENÁ!!!!

Otváracie hodiny:                               
Pondelok  9:30 - 12:00, 12:30 - 18:00  

Utorok      9:30 - 12:00, 12:30 - 18:00 

Streda      9:30 - 12:00, 12:30 - 18:00 
Štvrtok     9:30 - 12:00, 12:30 - 18:00

Piatok      9:30 - 12:00, 12:30 - 18:00  

Sobota                zatvorené
Nedeľa               zatvorené

 

 

Pri objednávke tovaru na  e-shope FUN-SHOP  a pri osobnom prevzatí -  platba v hotovosti!!!  Tovar si môžete prevzať v deň  objednania alebo nasledujúci deň počas otváracích hodín predajne FUN-SHOP!!!

Radi by sme vás informovali o zmene v zákone, ktorý obmedzí jej predaj a používanie. Platný od 1.9.2018.

 

Obmedzenie predaja Zábavnej pyrotechniky!!!

25. júna 2018 vstúpilo do platnosti usmernenie zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách , ktorý obmedzuje voľný predaj zábavnej pyrotechniky  a tiež jej použitie a to od 1.9.2018.

Tento zákon pozastavuje voľný predaj zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3. Od 1.9. 2018 si už zábavnú pyrotechniku nebudete môcť voľne nakúpiť, ako tomu bolo doteraz.

Nákup zábavnej pyrotechniky v období od 1.1. – 31.11. bude možný až po písomnom súhlase obce, v ktorej bude ohňostroj prebiehať.

Národná rada Slovenskej republiky 25. júna schválila doplnenie zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, v ktorom obmedzuje predaj a to na konkrétne obdobie. Zábavnú pyrotechniku si od 1.9.2018 môžete voľne zakúpiť len od 1.12. – 31.12 kategórie F2 a F3.
A tiež je zakázaný samoobslužný predaj, to znamená, že zákazník si nebude môcť zobrať výrobok sám z regála, ale bude musieť byť medzi ním a pyrotechnikou zábrana a zodpovedná obsluha. Tiež tento výrobok budete musieť zaplatiť hneď po jeho prevzatí. Naša prevádzka FUN SHOP tento bod zákona dodržiava od začiatku otvorenia 18.11.2014 a uvítame jeho podporu v zákone.
Toto obmedzenie platí pre: rímske sviece, fontány, kompaktný ohňostroj (ohňostroje), rakety.

Petardy sú samostatná kategória a ich predaj je povolený len 4 dni v roku a to od 28-31.12. Rovnako sa toto omedzenie vzťahuje k všetkým ostatným podobným druhom zábavnej pyrotechniky, ktorým prvoradým efektom je hluk.

Voľné použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3  je možné len počas Silvestra – od 31.12 – 1.1. (2 dni). Mimo tohto obdobia od 2.1 do 30.12. toho istého roku je pre použitie zábavnej pyrotechniky potrebný súhlas obce.

Zmenu legislatívy zákona nájdete nižšie:

z 25. júna 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 52 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Samoobslužný predaj pyrotechnických výrobkov podľa odseku 3 je zakázaný; zaplatenie za tieto výrobky musí nasledovať bezprostredne po ich odovzdaní spotrebiteľovi.21a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

  1. § 52 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, a to petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy je možné predávať spotrebiteľovi21a) len v období od 28. decembra do 31. decembra kalendárneho roka. Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní v rozsahu, v akom obec udelila súhlas na použitie týchto pyrotechnických výrobkov podľa § 53 ods. 5.

(11) Predávať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 okrem pyrotechnických výrobkov podľa odseku 10 spotrebiteľovi21a) možno len od 1. decembra do 31. decembra kalendárneho roka.“.

  1. V § 53 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „nad rámec obmedzenia podľa odseku 3“.

  1. 53 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(4) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas  na  použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím a obsahovať:

  1. a) meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,

  2. b) dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.

(5) Obec vydá súhlas podľa odseku 4 alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí podľa odseku 4, vyzve obec na doplnenie žiadosti alebo žiadosť zamietne. Súhlas obce na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa odseku 4 oprávňuje:

  1. a) žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka,

  2. b) osobu podľa § 52 ods. 9 na predaj pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 1. januára do 27. decembra príslušného kalendárneho roka.“.

  3. V § 86 sa za slová „§ 42 ods. 3,“ vkladajú slová „§ 53 ods. 4 a 5,“.

  1. V § 80 ods. 1 sa na konci dopĺňa písmeno d), ktoré znie:

„d) poruší ustanovenia § 53 ods. 3 a 4.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

prezident  Slovenskej republiky

predseda Národnej rady Slovenskej republiky

predseda vlády Slovenskej republiky

 

V prípade záujmu mimo otváracích hodín nás kontaktujte na tel. čísle 0905 78 88 68.

 

www.fun-shop.sk


TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!!!

Fotogaléria

Kamenná predajňa Kapitulská
Kamenná predajňa Kapitulská
Kamenná predajňa Kapitulská
Kamenná predajňa Kapitulská
Kamenná predajňa Kapitulská
Kamenná predajňa Kapitulská
Kamenná predajňa Kapitulská
Kamenná predajňa Kapitulská
Kamenná predajňa Kapitulská