Vrátenie tovaru:

U nás zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu výmenou za tovar v rovnakej hodnote. Peniaze nevraciame. Ďakujeme za pochopenie.


Tento reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v internetovom obchode, ktorý predáva tovar na základe tzv. zmluvy uzavretej na diaľku, eventuálne zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov www.fun-shop.sk  (ďalej len predávajúci).


REKLAMAČNÝ PORIADOK


1. Všeobecné ustanovenia 

  1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode je obchodná spoločnosť Euro Play&Invest s.r.o., so sídlom Poľná ulica 638/21, Selce, 976 11, IČO 47038411, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, odd. Sro., vložka číslo 23769/S.
  2. Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru.

   Reklamačný poriadok rešpektuje platné novelizované zákony Slovenskej republiky a to:

   • Zákon č. 250/2007 Z.z. o Ochrane spotrebiteľa
   • Zákon č. 22/2004 Z.z. o Elektronickom obchode
   • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
   • Zákon č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok.


2. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď po prevzatí. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.

V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná, informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na telefónnom čísle 0905788868 alebo e-mailom na adrese: obchod@fun-shop.sk


3. Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim a platí 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).

Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.

Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.

Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.


4.
Zasielanie tovaru na reklamáciu

Kupujúci doručí predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Pri uplatnení reklamácie je potrebné postupovať nasledovne:

 • tovar poslať na adresu firmy :
  FUN-SHOP
  Na Troskách 25  
  974 01 Banská Bystrica
 • spolu s tovarom zaslať písomné oznámenie o reklamácii, kde prosím uveďte nasledovné informácie :( pre urýchlené a bezproblémové vybavenie reklamácie)
 • údaje o spotrebiteľovi s tel. číslom
 • názov a kód výrobku podľa faktúry
 • dátum zakúpenia tovaru, číslo faktúry
 • podrobný popis reklamovanej závady
 • dátum odoslania reklamovaného tovaru 5. Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

1. Na základe obdržaného písomného oznámenia a reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky, resp. e-mailom a následne mu bude zaslaný doporučenou listovou zásielkou, resp. e-mailom Reklamačný protokol o začatí reklamácie a spôsobe jej riešenia.

2. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie písomného oznámenia o reklamácii predávajúcemu
 • doručenie reklamovaného tovaru

3. O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku a odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru - najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4. Spôsob vybavenia reklamácie môže byť - oprava, dodaný nový náhradný diel, výmena za nový kus, prípadne dodaný iný druh tovaru o ktorý má kupujúci záujem (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo vrátenie peňazí.

5. O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom alebo doporučenou listovou zásielkou a reklamačné konanie bude ukončené.

6. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby ( súdny znalec registrovaný v danom odbore ) alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv § 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa.

7. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.


6. Odstránenie závady

Počas záručnej doby zaistí predávajúci prostredníctvom autorizovaného servisného strediska odstránenie závady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny výrobku podľa dohody s kupujúcim.

V prípade, že kupujúci požiada o odstránenie závady poškodeného výrobku (v prípade reklamácie), a nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o „platenú opravu" mimo záručných podmienok o výške nákladov na opravu bude zákazník vopred informovaný e-mailovou správou.


7. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.6.2015. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené. 

Stiahnite si reklamačný formulár. 


ZÁRUKA

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 • V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
 • Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  a)nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo súčastí tovaru,
  b)neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, 
  c)uplynutím záručnej doby tovaru,
  d)mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  e)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  f)neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  g)poškodením spôsobeným používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  j)neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci,
  k)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

Záručné listy

Doklad o prevzatí tovaru spolu s elektronicky zaslaným daňovým dokladom slúžia ako záručný list. Daňový doklad (faktúru) obdržíte spolu s dodaním tovaru.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@fun-shop.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online SEM.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 


 

 

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica 974 01
tel: 048/4124969, e-mail: bb@soi.sk